Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český kynologický svaz - ZKO č. 462
Vnitřní řád platný od 1. 1. 2018

 

1) Práva a povinnosti člena


K základním právům a povinnostem člena patří:

1. zaplacení členských příspěvků do 15. prosince kalendářního roku pro rok následující

2. odpracování odsouhlaseného počtu brigádnických hodin nebo jejich zaplacení      odsouhlasenou částkou

3. účastnit se členských schůzí

4. aktivně se účastnit výcviku a akcí pořádaných ZKO

5. obnovovat očkování psa dle platných veterinárních předpisů. Na vyzvání výboru    ZKO předložit očkovací průkaz ke kontrole.

6. uklízet po svém psu exkrementy na cvičišti ZKO

7. opravit škody (nebo uhradit náklady vynaložené na opravu) způsobené na  pomůckách nebo majetku ZKO, ke kterým došlo při výcviku nebo užívání cvičiště

8. dodržovat hygienická a veterinární nařízení dle veterinárního zákona.


Neplnění povinností vede ke ztrátě členství (v souladu s kárným řádem vydaným ČKS.)


2) Členské příspěvky
 

1. Členský příspěvek je stanoven na období jednoho kalendářního roku takto:

- nový člen                  500,- Kč zápisné +  600,- Kč

- dospělá osoba                                       600,- Kč

- důchodce, žena na MD, člen přispívající    400,- Kč

- nezletilá osoba (do 18 let), student (bez vlastního příjmu) 400,- Kč

- funkcionáři, výcvikáři, figuranti                   250,- Kč

- při změně je nutné částku doplatit do výše  600,- Kč

2. Čestný člen ZKO je od členského příspěvku osvobozen, poplatek do ČKS platí organizace.

3. Příspěvek hostujícího člena je stanoven na 500,- Kč na 6 měsíců.
Povolení k hostování vydává výbor ZKO.

4. Výši členských příspěvků může měnit členská schůze.


3) Systém brigádnických hodin
 

Člen organizace je povinen v kalendářním roce odpracovat počet brigádnických hodin odsouhlasených členskou schůzí (tj. 10 hodin), do 30. 11 daného roku,
nebo je
uhradit do 15. 12. daného roku, a to částkou odsouhlasenou členskou schůzí (tj. 100,- Kč za jednu neodpracovanou hodinu).

 

Odpracované hodiny po termínu budou převedeny do následujícího roku. Výbor ZKO nebo členská schůze může povolit jednotlivci odpracování hodin (pro závažné důvody) v následujícím roce. Od odpracování brigádnických hodin jsou osvobozeni: čestní členové organizace a přispívající.

 

4) Organizace výcviku

1. Členskou schůzí jsou určeny výcvikové dny SOBOTA a NEDĚLE, dle ročního období je stanoven začátek výcviku. Při pozdějším příchodu se člen ohlásí u výcvikáře a omluví se.

2. Výcvik na cvičišti mimo hlavní výcvikové dny je každý člen povinen zapsat do sešitu na nástěnce a podepsat se.

3. Za řádný průběh výcviku odpovídají výcvikáři + hlavní výcvikář.

4. Výcvik na cvičišti je stanovena v letním období od 8.00 hod. do 21.00 hod., v zimním období od 9.00 hod. do 20.00 hod. Výjimky povoluje výbor ZKO.

5. Nečlenové organizace (mimo hostujících) se musí hlásit u výcvikáře nebo u člena výboru, mimo výcvikové dny mají na cvičiště povolen vstup ve výjimečných případech pouze v přítomnosti člena ZKO. Cizí osoby bez řádného ohlášení nemají na cvičiště vstup povolen.

6. Za organizaci výcvikových akcí (zkoušky, závody apod.) odpovídá výbor ZKO, který určí osoby odpovědné za průběh a organizaci jednotlivých akcí.

7. Výbor ZKO může navrhnout ČS proplacení nákladů členům ZKO za účast na

reprezentaci klubu.

 

Veškeré žádosti o dotace nebo úlevy je člen ZKO povinen předložit výboru písemně do 30. 10. kalendářního roku.
 

Platnost tohoto vnitřního řádu je od 1. 1. 2018, se zpětnou platností odsouhlaseno členskou schůzí 13. 1. 2018.

 


Ve Zruči dne 13. 1. 2018                                 Předseda ČKS – ZKO č. 462
                                                                                  Karel Archman

 

Dodatek platný od 1.1.2020:

Členská schůze dne 18. 1. 2020 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků o 200 Kč.

Výše členského příspěvku:

800 Kč (řádný člen)

600 Kč (důchodce, mládež do 18 let)

450 Kč (funkcionáři, výcvikáři, figuranti)

Byla zrušena skupina „přispívající“.

 

Členská schůze dále schválila navýšení brigádnických hodin na počet 12 hodin.

Poplatek za nedopracovanou hodinu byl stanoven na 200 Kč .